APU programmas ieviešana skolā turpinās

Daugavpils 12.vidusskola turpina APU programmas realizēšanu. Septembrī ar to tika iepazīstināti arī pedagogi, kuri mūsu izglītības iestādē strādā pirmo gadu. Tiek attīstīta sadarbība arī ar Skolēnu domi. Darbā iesaistoties Skolas padomei (vecāki, pedagogi un izglītojamie), tiek izstrādāts informatīvais materiāls vecākiem.

Arī šajā mācību gadā 5.-9.klases kā pozitīvu pastiprinājumu par uzvedību mācību stundās un starpbrīžos saņem ceļojošo APU kausu. Septembrī šo balvu ir ieguvusi 8.b klase, klases audzinātāja- I.Puncule. Apsveicam!

"Liels ir tas, kas mazo cienīt prot,
kas spēj mazam lielus spārnus dot".

APU komandas vārdā sociālais pedagogs I.Bogatā