Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

No šī mācību gada oktobra arī Daugavpils 12.vidusskola ir kļuvusi par sadarbības partneri Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.  Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. 

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam izglītojamajam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai, sniedz konsultatīvo atbalstu.

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022 

www.pumpurs.lv

Izglītības iestādes projekta koordinators  I.Bogatā