Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

No šī mācību gada oktobra arī Daugavpils 12.vidusskola ir kļuvusi par sadarbības partneri Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.  Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. 

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam izglītojamajam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai, sniedz konsultatīvo atbalstu.

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022 

www.pumpurs.lv

Darbs projekta „Pumpurs” ietvaros

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" mūsu skolā šajā mācību gadā iesaistīti 10 izglītojamie, strādā 8 pedagogi.

Individuālās konsultācijas un izskaidrojošais darbs notiek dažādos mācību priekšmetos – kādam jāapgūst iepriekšējos gados neapgūtais, citam vajadzīga atšķirīga pieeja mācību satura izskaidrošanā. Lielākoties,  pedagogu - konsultantu atbalsts tiek nodrošināts matemātikā un latviešu valodā. Situācijās – konflikti ar klasesbiedriem vai pedagogiem, motivācijas, pašpārliecinātības trūkums, notiek sadarbība arī ar atbalsta personālu- psihologu un sociālo pedagogu.

Ko iegūst pedagogi? Iespēju un resursus individuāli strādāt ar izglītojamo, kuram tas nepieciešams, metodiskos atbalsta līdzekļus, supervīzijas.

Izglītības iestāde regulāri informē vecākus par grūtībām un sasniegumiem darba procesā, riska situācijām, iespējamajām abpusējām atbalsta aktivitātēm.

Atsauksmes par projektā paveikto gan no pedagogiem, gan izglītojamajiem un viņu vecākiem ir pozitīvas.

Mēs ticam, ka saņemtais atbalsts ikvienam dos iespēju turpināt mācības un sasniegt iecerēto!

Izglītības iestādes projekta koordinators  I.Bogatā