Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

No šī mācību gada oktobra arī Daugavpils 12.vidusskola ir kļuvusi par sadarbības partneri Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.  Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. 

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam izglītojamajam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai, sniedz konsultatīvo atbalstu.

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022 

www.pumpurs.lv

Darbs projekta „Pumpurs” ietvaros

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" mūsu skolā šajā mācību gadā iesaistīti 10 izglītojamie, strādā 8 pedagogi.

Individuālās konsultācijas un izskaidrojošais darbs notiek dažādos mācību priekšmetos – kādam jāapgūst iepriekšējos gados neapgūtais, citam vajadzīga atšķirīga pieeja mācību satura izskaidrošanā. Lielākoties,  pedagogu - konsultantu atbalsts tiek nodrošināts matemātikā un latviešu valodā. Situācijās – konflikti ar klasesbiedriem vai pedagogiem, motivācijas, pašpārliecinātības trūkums, notiek sadarbība arī ar atbalsta personālu- psihologu un sociālo pedagogu.

Ko iegūst pedagogi? Iespēju un resursus individuāli strādāt ar izglītojamo, kuram tas nepieciešams, metodiskos atbalsta līdzekļus, supervīzijas.

Izglītības iestāde regulāri informē vecākus par grūtībām un sasniegumiem darba procesā, riska situācijām, iespējamajām abpusējām atbalsta aktivitātēm.

Atsauksmes par projektā paveikto gan no pedagogiem, gan izglītojamajiem un viņu vecākiem ir pozitīvas.

Mēs ticam, ka saņemtais atbalsts ikvienam dos iespēju turpināt mācības un sasniegt iecerēto!

Turpinot darbu projekta “Pumpurs” ietvaros

2019./2020.macību gadā turpinās darbs Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" ietvaros. Šogad ir iesaistīti 13 izglītojamie, ar kuriem individuāli strādā 8 pedagogi, notiek regulāra sadarbība arī ar skolēnu ģimenēm.

Trīs projektā iesaistītie bērni apmeklē motivāciju veicinošas nodarbības arī ārpus skolas, paplašinot redzesloku dažādās jomās.

Attīstošo spēļu klubs (biedrība “IIC DINO”) piedāvā veselīgu dzīvesveidu popularizējošas aktivitātes – vides pētīšanas pārgājienus, profesiju lomu spēles, šādā veidā risinot mācību un mācīšanās grūtības, radot izpratni par gūto zināšanu iespējamo pielietojumu ikdienā. Interesants un saistošs pasākums tika piedāvāts un organizēts arī mūsu izglītības iestādē.

Daugavpils Lietišķo sieviešu klubs “OLIVIA” ir ieinteresējis ar nodarbībām “Dzīvo!” – radoša darbošanās un sarunas par sportu, veselību, biznesu, hobijem nākotni.

Vērtīgu pieredzi ir guvusi meitene, apmeklējot fotokursus “Marta”, šī projekta ietvaros.

Izglītojamie un viņu vecāki individuālās nodarbības uzskata kā produktīvu darbu ar pozitīvu rezultātu.

Izglītības iestādes projekta koordinators  I.Bogatā

Māksla dzīvot harmonijā…

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni  Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 ietvaros, mūsu pilsētā tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

12.klases izglītojamā Lovisa izmantoja šo iespēju un apmeklēja nodibinājuma Dakini Fonds nodarbības “Māksla dzīvot harmonijā”.

Paldies, Lovisa, par uzaicinājumu un iespēju baudīt Tava “darba augļus” noslēguma pasākumā – izstādē Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola”!

“Trīs gada tumšākos mēnešus - novembri, decembri un janvāri - man bija iespēja pavadīt radošā un krāsainā vidē. Pateicoties projektam "Pumpurs", apmeklēju nodarbības "Māksla dzīvot harmonijā", kuru ietvaros varēju apgūt daudz noderīgu prasmju. PIKC Dizaina un mākslas vidusskolas SAULES SKOLA pasniedzēja Marta Bižāne mācīja fotografēt, vairāk pastāstot par mobīlajā telefonā pieejamajām funkcijām, parādot fotoaparāta īpašības, kas padara fotogrāfiju "dzīvāku". Marta labprāt dalījās arī savās zināšanās par meditāciju.Pasniedzēja no Daugavpils Universitàtes Žanna Vērdiņa mācīja sagatavot dekorācijas, lai varētu izrotāt gan māju Ziemassvētku noskaņās, gan radīt svētku sajūtu fotogrāfijās.

Bija arī aktiermākslas nodarbības, kuras vadīja Daugavpils teātra aktrise Natālija Kotona, dejas kustības mākslas nodarbības, tējas ceremonija, gleznošana un dažas nodarbības ar fizioterapeitu par pareizu stāju un gaitu.

Liels prieks, ka man bija iespēja piedalīties šajā projektā, jo iegūtās zināšanas un prasmes lieti noderēs dzīvē!”, L.Ķerubine.

Informāciju sagatavoja skolotāja I.Bogatā, 12.a klases izglitojamā L.Ķerubine