Izglītība

Pašnovērtējuma ziņojums

Pašnovērtējuma ziņojums (PDF)

2018./2019. mācību gada prioritātes:

 • Pedagogu kompetences pilnveide sadarbībā un komandas darbā
 • Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošana izglītības procesā
 • Izglītojamo līdzatbildības veicināšana par saviem sasniegumiem un pienākumiem izglītības procesa īstenošanā
 • Latvijas valsts simtgades tēmas aktualizēšana izglītības procesā
 • Atbalsts pozitīvai uzvedībai izglītības procesa organizēšanā

Uzdevumi

 • Plānot un vadīt izglītojamo individuālajai attīstībai un vajadzībām atbilstošu mācību procesu, nodrošinot mūsdienīgus mācīšanās paņēmienus un uzdevumus
 • Veicināt priekšmetu skolotāju savstarpējo sadarbību, kas balstās uz izglītojamo vajadzību izzināšanu un atbalsta sniegšanu mācīšanās procesā
 • Veicināt izglītojamo lasītprasmi, balstoties uz priekšmetu skolotāju savstarpējo sadarbību un izvirzītajiem kopīgajiem mācību stundu mērķiem
 • Veidot kopīgu izpratni par kompetenču izglītību un pilnveidot pedagogu sadarbību mācību procesā
 • Veicināt izglītojamo izpratni par veselības un cilvēka drošības jautājumiem, sekojot savai un līdzcilvēku fiziskajai, garīgajai un sociālajai veselībai un drošībai
 • Veicināt izglītojamo pilsonisko un patriotisko audzināšanu, gatavojoties Latvijas - 100gadei.

Mēs piedāvājam:

 • Vispārējās pamatizglītības programmu
 • Vispārizglītojošā virziena izglītības programmu
 • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
 • Speciālās vispārējās vidējās izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem

Papildus obligātajiem mācību priekšmetiem:

 • Datoriku
 • Vācu valodu
 • Spec.kurss Tehniskā grafika

Pēdējos gados īstenotie projekti:

 • Erasmus+ projekti
 • COMENIUS 2 (LINGUA B)
 • LVAVA atbalstītie skolu sadarbības projekti
 • Veselību veicinošu skolu projekts
 • Sadarbība ar Gētes institūtu
 • Vides projekti
 • Bērniem draudzīga skola
 • Kopā/ tgether (Lielbritānijas vēstniecības un dialogi.lv)
 • CLIL
 • Starptautiskais SOCRATES projekts LINGUA

Kārtības:

Pārbaudes darbu grafiks: