Kārtība un kritēriji kādā izglītojamie tiek uzņemti 10.-12.klasē 2020./2021.mācību gadā

Izglītojamie tiek uzņemti šādās vidējas izglītības apguves programmās:
Vispārējās vidējās izglītības valodu, kultūras un mākslas virziena programma;
Vispārējās vidējās izglītības bioloģijas, medicīnas un tehnoloģijas virziena programma;
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas un tehnoloģijas virziena programma;
Vispārējās vidējās izglītības uzņēmējdarbības, jurisprudences un socioloģijas virziena programma

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedz izglītības iestādes kancelejā izglītības iestādes direktoram adresētu iesniegumu (turpmāk — iesniegums). Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski uz e-pastu:12.vsk@ip.daugavpils.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
Iesniegumā norāda:

  • vecāku vārdu un uzvārdu;
  • izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
  • izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
  • izvēlas no izglītības iestādes padziļināto kursu komplektu;
  • saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).

Ar pilnu kārtību un kritērijiem kādā izglītojamie tiek uzņemti Daugavpils 12.vidusskolas 10.-12.klasē 2020./2021.mācību gadā Jūs varat iepazīties šajā dokumentā.(PDF formāts)