Vecāku kopsapulce

Š.g. 6.oktobrī skolā notika skolas vecāku kopsapulce. Par psihisko veselību kā svarīgu un neatņemamu kopējās veselības daļu izglītojamo vecākus un skolas pedagogus informēja Daugavpils Psihiatriskās slimnīcas psihiatre Liene Bērze, par aktualitātēm mācību un audzināšanas jomā 2016./2017. mācību gadā - direktore Elita Boliņa.

Kopsapulcē pieņemtie lēmumi :

1.Sadarboties ar klases audzinātāju un mācību priekšmetu skolotājiem, izmantojot e- klasi, vecāku dienas un skolas mājas lapu.

2.Vecākiem regulāri un savlaicīgi informēt klases audzinātāju par iemeslu, ja izglītojamais nav ieradies skolā.

3. Iesaistīt vecākus klases un skolas piedāvātajās aktivitātēs (labdarības akcijās, talkās, sporta pasākumos, ekskursijās u.c.).

4. Izstrādāt ieteikumus vecākiem par uzvedības noteikumiem bērniem mājās.

5.Aicināt uz 9.-12.kl. klases stundām psihiatri L. Bērzi ar lekciju "Psihiskā veselība - svarīga un neatņemama kopējās veselības daļa".

 

Informāciju sagatavoja direktores vietniece Signe Kotova