Atbalsta komanda

Skolotājs logopēds
Solvita Drozdovska

 • Diagnosticē izglītojamo runas, fonemātiskās uztveres, lasīšanas un rakstu valodas traucējumus, veic profilaksi un korekciju.
 • Organizē grupu vai individuālās logopēdiskās nodarbības, lai pilnveidotu izglītojamo runas un rakstu valodas attīstības iemaņas.
 • Sniedz konsultācijas izglītojamo vecākiem un pedagogiem runas un rakstu valodas traucējumu gadījumos. Sagatavo ieteikumus izglītojamo atbalsta pasākumu sniegšanā gan vecākiem, gan pedagogiem.

Saziņai: solad75@inbox.lv

Pieņemšanas laiks
pirmdiena 13.30 - 16.30

Izglītības psihologs
Linda Vingre

 • Veic psiholoģiskās izpētes un sniedz konsultācijas izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās, sniedz atbalstu izglītojamo vecākiem un skolotājiem.

 • Palīdz izprast, kā bērnu attīstība ietekmē mācības un uzvedību.

 • Palīdz atrisināt konfliktus un domstarpības mācību procesā.

 • Sniedz padomus izglītojamajiem, vecākiem un skolotājiem problēmsituācijās.

 • Palīdz iemācīties un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas.

 • Palīdz un iesaka vecākiem un skolotājiem kā strādāt ar bērniem, kuriem ir uzvedības un uzmanības traucējumi.

   

Saziņai: Ja rodas jautājumi vai ir nepieciešams atbalsts, droši variet rakstīt e-klasē, e- pastā - linda.vingre@inbox.lv vai zvaniet- 29768051.

Pieņemšanas laiks
Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00

Izglītības psihologs
Tatjana Uzole

 • Sniedz psiholoģisko atbalstu, rekomendācijas izglītības iestādes darbiniekiem, vecākiem, izglītojamajiem, kas vēlas labāk izprast sevi/citu.

 • Konsultē pieaugušos, pusaudžus, jauniešus ar psiholoģiskā rakstura problēmām: -attiecību grūtībām (konflikti, vientulība), 

  emociju regulācija (trauksme, ātra aizkaitināmība) neapmierinoša pašsajūta (nomāktība, biežas saslimšanas), motivācijas trūkums, apātija, atkarības, krīzes situācijas.
 • Vada individuālas un grupu attīstošas nodarbības izglītojamajiem, lai attīstītu domāšanu, sociālas prasmes sadarboties ar citiem un vadīt savas emocijas, veidot rakstura īpašības, kas nodrošina sasniegumus, uzlabot pašsajūtu un apgūt ieradumus, kas veicina psiholoģisko un vispārējo labklājību.

 • Rīko izglītojošos pasākumus, seminārus, konferences, meistarklases, garīgās veselības dienas pedagogiem, vecākiem, izglītojamajiem.

“Konsultējies pirms, savlaicīgi rīkojies un nepadodies” ir principi, ko varētu apgūt ikkatrs un uzlabot savas attiecības, panākumus, dzīvi. 

Saziņai: izmanto e- klases pastu

Pieņemšanas laiks
Pirmdiena 8.00-15.30 sākumskolā
Otrdiena 9.00-16.30 pamatskolā/vidusskolā
pēc iepriekšējās saskaņošanas ir iespēja pieteikties konsultācijai darba dienās plkst. 18.00-19.00

Speciālais pedagogs
Jekaterīna Niķiforova

 • Izvērtē izglītojamo speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības, iesaka atbilstošākos palīdzības veidus.
 • Veic korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.
 • Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā mācīšanās pamatprasmju apguvi, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā.
 • Konsultē skolotājus un vecākus par specifiskiem mācīšanas traucējumiem un palīdzības iespējām.

Saziņai: izmanto e- klases pastu

Pieņemšanas laiks
Pirmdienās : 13:15 – 15:15
Piektdienās : 12:15 – 14:15

Skolas bibliotekārs
Evita Dedele

Daugavpils 12.vidusskolas bibliotēka nodrošina pieeju mācību literatūrai, daiļliteratūrai, uzziņu un nozaru literatūrai, periodiskajiem izdevumiem (žurnāliem), elektroniskajiem katalogiem, internetam un elektroniskās informācijas resursiem.

Bibliotēka lasītājiem atvērta

Nedēļas diena

Darba laiks 1.-3.klasei

Darba laiks 4.-12.klasei

Pusdienu pārtraukums

Pirmdiena

-

8:00 – 17:00

 

 

11:50 – 12:20

Otrdiena

8:00 – 11:30

12:30 – 16:30

Trešdiena

-

8:00 – 16:30

Ceturtdiena

8:00 – 11:30

12:30 – 16:00

Piektdiena

-

8:00 – 16:00

Katra mēneša pēdējā trešdiena – Spodrības diena, bibliotēka slēgta apmeklētājiem.

Karjeras konsultants
Natālija Mihailova

Sniedzot karjeras atbalstu izglītības iestādē pedagogs karjeras konsultants palīdz:

 • izprast sevi;
 • apzināt savas stiprās un vājās puses;
 • izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus;
 • veidot objektīvu paštēlu;
 • veikt darba tirgus izpēti;
 • paaugstināt mācīšanās motivāciju;
 • saskatīt ar profesiju, tālākizglītību un svarīgiem dzīves jautājumiem saistītu lēmumu pieņemšanas iespējas;
 • izstrādāt pieņemto lēmumu īstenošanas plānu;
 • novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus.

Saziņai: izmanto e- klases pastu

Pieņemšanas laiks
Pirmdiena 10:00 – 16:00
Trešdiena 11:00 – 16:30
Ceturtdiena 10:00 – 16:00

Skolas medicīnas māsa
Olga Počtare

 • Sniedz pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos.
 • Par konstatētajām veselības problēmām informē klases audzinātāju un vecākus.
 • Kontrolē skolas sanitāri higiēnisko stāvokli un ēdināšanas kvalitāti ēdnīcā.
 • Reizi mācību gadā veic kašķa un pedikulozes pārbaudi.
Skolas medmāsa sniedz informāciju par:
 • personīgo higiēnu;
 • veselīgu uzturu un dzīvesveidu;
 • slimības profilakses pasākumiem;
 • nepareizas stājas korekcijas iespējām;
 • atkarības problēmām;
 • traumatisma cēloņiem un pirmo palīdzību;
 • vakcinācijas programmu.
Skolas medmāsa nenodarbojas ar ārstēšanu.

Saziņai: izmanto e-pastu medmasa@skola12.lv

Pieņemšanas laiks
Pirmdiena 8:00 – 17:00
Otrdiena 8:00 – 16.30
Trešdiena 8:00 – 16.30
Ceturtdiena 8:00 – 16.30
Piektdiena 8:00 – 16:00