2020./2021. mācību gada prioritātes:

  • Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu – izglītības mūsdienīgai lietpratībai – īstenošana 1.,4., 7.un 10.klasēs, atbilstoši pārmaiņām valsts izglītības sistēmā
  • Mācību priekšmetu pedagogu sadarbības veicināšana apvienotā mācību un audzināšanas darba plānošanā
  • Katra izglītojamā izaugsmes un pašapziņas veicināšana, izglītojamā sasniegumu uzlabošana ikdienas mācību procesā
  • Veselību veicinošas izglītības iestādes vides veidošana
  • Mācību līdzekļu, tehnoloģiju iegāde mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai

Vērtības