Atbalsts pozitīvai uzvedībai

Sākot no 2014./2015. mācību gada mūsu izglītības iestādē ir uzsākta programmas ieviešana drošas un iekļaujošas skolas vides veidošanai- atbalsts pozitīvai uzvedībai- APU.

Atbalsta programma ļauj izcelt bērna uzvedībā labāko, uzslavēt un iedrošināt viņa centienus, kas kopumā  motivē ievērot noteikumus skolā. Izglītojamo mācību grūtības ir tieši saistītas ar uzvedības problēmām, bet palīdzot būt sekmīgiem un disciplinētiem, tiek panākta darba kvalitātes uzlabošanās un rezultāti mācību procesā.

Daugavpils 12.vidusskolas APU komanda:
Elita Boliņa - izglītības iestādes direktore
Signe Kotova - direktores vietniece
Liene Vasiļjeva - direktores vietniece
Sandra Paule - sākumskolas skolotāja
Linda Vingre - izglītības psihologs
Ineta Bogatā - sociālais pedagogs
Olga Počtare – skolas medicīnas māsa

APU mērķi:

  • veicināt pozitīvu uzvedību,
  • nodrošināt kārtību mācību stundās,
  • attīstīt emocionālo inteliģenci.

APU pamatvērtības: DROŠĪBA, CIEŅA, ATBILDĪBA

Ceļā uz APU:

  • komandas izveidošana,
  • noteikumu izstrādāšana klasēs,
  • noteikumu izstrādāšana APU komandā,
  • visi skolas darbinieki mācās pozitīvas uzvedības ieviešanas principus,
  • izglītojamo iepazīstināšana ar jaunajiem pozitīvas uzvedības noteikumiem, to pieņemšana un mācīšanās,
  • vecāku iepazīstināšana ar APU noteikumiem .

Darbojoties viesiem kopā, mūsu izglītības iestādē ir izstrādāti skaidri, mācību un citās telpās vizualizēti uzvedības noteikumi, vienotas prasības un arī sekas par uzvedības pārkāpumiem:
Ieraksts dienasgrāmatā/ e-klasē,
Pedagoga saruna ar vecākiem,
Situācijas risināšana APU komandā,
Administrācijas, pedagogu saruna ar vecākiem.

Par pozitīvu uzvedību izglītojamie saņem pedagogu pastiprinājumus- mutiskas uzslavas, ierakstus dienasgrāmatā vai e klasē.

Gaitenī, kad ejam abi,
Tik pa labi, tik pa labi!

Skaties, kur tu kāju liksi!
Lēnāk brauksi, tālāk tiksi!

Noskan zvans, jau stunda sākas,
Lai uz galda viss kā nākas!    

Izslēdz skaņu telefonam,
Klasē jābūt klusam fonam.

Jānim soma zemē krita,
Jānis somu vietā lika.

Ja tu gribi kaut ko teikt,
Pacelt roku tad nu steidz!

Labi tā, labi tā,
Labi, kad ir kārtība!

(Sk.Inta Kļavinska un 4.a klases izglītojamie)

Saistītie resusrsi:
APU noteikumi (rar arhīvs)
APU dzīvē(PowerPoint prezentācija)