Izglītība

Pašnovērtējuma ziņojums

Pašnovērtējuma ziņojums (PDF)

2020./2021. mācību gada prioritātes:

 • Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu – izglītības mūsdienīgai lietpratībai – īstenošana 1.,4., 7.un 10.klasēs, atbilstoši pārmaiņām valsts izglītības sistēmā
 • Mācību priekšmetu pedagogu sadarbības veicināšana apvienotā mācību un audzināšanas darba plānošanā
 • Katra izglītojamā izaugsmes un pašapziņas veicināšana, izglītojamā sasniegumu uzlabošana ikdienas mācību procesā
 • Veselību veicinošas izglītības iestādes vides veidošana
 • Mācību līdzekļu, tehnoloģiju iegāde mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai

 

 

Mēs piedāvājam:

 • Vispārējās pamatizglītības programmu
 • Vispārizglītojošā virziena izglītības programmu
 • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
 • Speciālās vispārējās vidējās izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem

Papildus obligātajiem mācību priekšmetiem:

 • Datoriku
 • Vācu valodu
 • Spec.kurss Tehniskā grafika

Pēdējos gados īstenotie projekti:

 • Erasmus+ projekti
 • COMENIUS 2 (LINGUA B)
 • LVAVA atbalstītie skolu sadarbības projekti
 • Veselību veicinošu skolu projekts
 • Sadarbība ar Gētes institūtu
 • Vides projekti
 • Bērniem draudzīga skola
 • Kopā/ tgether (Lielbritānijas vēstniecības un dialogi.lv)
 • CLIL
 • Starptautiskais SOCRATES projekts LINGUA

Kārtības:

Pārbaudes darbu grafiks:

Pārbaudes darbu grafiks ir atrodams "E-klasē".