Vecāku kopsapulce

Šī gada 18.oktobrī skolā notika skolas vecāku kopsapulce. Direktore Elita Boliņa informēja par aktualitātēm skolas darbā 2018./2019. mācību gadā. Veselības un klīniskais psihologs Sanita Feldmane īsumā pastāstīja par skolēnu uzvedības problēmām.

Kopsapulcē pieņemtie lēmumi:

1. Sadarboties ar klases audzinātāju un mācību priekšmetu skolotājiem, izmantojot e- klasi, vecāku dienas un skolas mājas lapu.

2. Vecākiem regulāri un savlaicīgi informēt klases audzinātāju par iemeslu, ja izglītojamais nav ieradies skolā.

3. Iesaistīt vecākus klases un skolas piedāvātajās aktivitātēs (labdarības akcijās, talkās, sporta pasākumos, ekskursijās u.c.);

4. Pārrunāt mājās ar bērniem veselīgas ēšanas jautājumus un nepieciešamību lietot sabalansētu uzturu.

 

Informāciju sagatavoja direktores vietniece Signe Kotova