Kārtība un kritēriji kādā izglītojamie tiek...

Izglītojamie tiek uzņemti šādās vidējas izglītības apguves programmās:Vispārējās vidējās izglītības "Valodas, māksla, socioloģija, uzņēmējdarbība" virziena programma;Vispārējās vidējās...

Daugavpils 12.vidusskola

Misija

Mūsdienīga vidusskola, kura sniedz kvalitatīvu izglītību materiāli - tehniski nodrošinātā un estētiski sakoptā vidē, pamatojoties uz humānisma, demokrātisma un zinātniskuma principiem.

Vīzija

Veicināt sabalansētu un nākotnes vajadzībām aktuālu prasmju kopuma veidošanos uz bērnu centrēta izglītības procesa īstenošanā.                                     

Moto

Iededz gaismu sevī un citos!